04 – ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΑΜ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (Ε.ΠΑ.Μ.)

.

Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ – ΣΚΟΠΟΙ Ε.ΠΑ.Μ.

.

Άρθρο 1

Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) ιδρύθηκε, ως πολιτική οργάνωση (κίνημα – μέτωπο), την 16η Ιουλίου 2011 και την 27η Μαρτίου 2012 έλαβε τη νομική μορφή του, ως πολιτικό κόμμα. Το Ε.ΠΑ.Μ. υπήρξε τέκνο της ανάγκης και ώριμο τέκνο της κοινωνικής οργής. Το Ε.ΠΑ.Μ. ανταποκρίθηκε στην ανάγκη και απαίτηση του λαού για συγκρότηση μίας ευρύτερης κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας, η οποία θα υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές ιδεολογίας και κομματικής ταυτότητας, στη βάση ορισμένων άμεσων στόχων ανατροπής, όπως είναι η δημοκρατική ανατροπή της σημερινής πολιτικοοικονομικής κατάστασης και η διάνοιξη του δρόμου για μία ριζικά διαφορετική πορεία του τόπου.

Άρθρο 2

Το Ε.ΠΑ.Μ. έχει ως σκοπό:

α) Να επανακτήσει, για τον εργαζόμενο λαό και τη Χώρα, ό,τι τους έχει στερήσει το καθεστώς δουλοπαροικίας του χρέους, το οποίο έχει επιβάλει η τρόικα, μαζί με την οικονομική και πολιτική ολιγαρχία του τόπου.

β) Να οδηγήσει ενώπιον μίας πραγματικά ανεξάρτητης Δικαιοσύνης τους
δήμιους του ελληνικού λαού, τους υπεύθυνους της σημερινής χρεοκοπίας και
τους σύγχρονους δωσίλογους.

γ) Να επιβάλλει τη μη αναγνώριση του δημόσιου χρέους και την άμεση παύση
της πληρωμής του.

δ) Να αποδεσμεύσει τη Χώρα από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση
έτσι, ώστε με την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, να αποκτήσει ο λαός τον
έλεγχο της οικονομίας του.

ε) Να εθνικοποιήσει τις κορυφές του πιστωτικού συστήματος, τις υποδομές και τους βασικούς οικονομικούς μοχλούς της χώρας, ώστε να αντιμετωπισθεί η ύφεση και να ανοίξει ο δρόμος για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου.

στ) Να διεκδικήσει από τη Γερμανία το γνωστό «κατοχικό» δάνειο, αλλά και τις πολεμικές αποζημιώσεις.

ζ) Να επιβάλλει τη δημοκρατία μέσα από μία Συντακτική Εθνοσυνέλευση, με μοναδικό σκοπό ένα νέο Σύνταγμα, το οποίο να κατοχυρώνει την αυθεντική λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία.

η) Οι οργανωτικές αρχές συγκροτημένης δράσης είναι η ισότητα των μελών, οι Δημοκρατικές διαδικασίες, η ελευθερία λόγου, η λογοδοσία, η αιρετότητα, η ανακλητότητα των οργάνων του, η αυτοτέλεια της πολιτικής δράσης, η ανιδιοτέλεια στη δράση, ο σεβασμός στις απόψεις, το πλάτεμα από την εκπροσώπηση προς τη συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η αντίσταση σε πολιτικές αποφάσεις και πράξεις εις βάρος του Ελληνικού Λαού.

θ) Το Ε.ΠΑ.Μ. στηρίζεται σε πλατιά κοινωνικά στρώματα και αντλεί αποθέματα ψυχικών δυνάμεων από τους αγώνες, τις παραδόσεις, τα έθιμα και τον πολιτισμό διαχρονικά του Ελληνικού Λαού.

ι) Η έδρα του Ε.ΠΑ.Μ βρίσκεται στην Αθήνα.
ι.1) Το πλήρες όνομα του κόμματος είναι ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.).
ι.2) Έμβλημά του έχει τον μπλε φρυγικό σκούφο σε πορτοκαλί υπόβαθρο (φόντο). Σε έναν λευκό, κυκλικό, δακτύλιο στο κέντρο του σκούφου αναγράφεται με χρώμα μπλε το γράμμα Δ. Σε έναν κυκλικό δακτύλιο γύρω από τον σκούφο αναγράφονται με πορτοκαλί γράμματα σε λευκό υπόβαθρο οι αξίες του Ε.ΠΑ.Μ, »Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη». Σε έναν δεύτερο ομόκεντρο κυκλικό δακτύλιο αναγράφεται η φράση «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ» με λευκά γράμματα σε μπλε υπόβαθρο και στο κάτω μέρος του ιδίου κύκλου αναγράφεται το αρκτικόλεξο Ε.ΠΑ.Μ. με λευκά γράμματα σε μπλε υπόβαθρο. Ακριβώς στα δεξιά του παραπάνω εμβλήματος αναγράφεται με μπλε γράμματα σε λευκό υπόβαθρο η πλήρης ονομασία του κόμματος, δηλαδή «ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ» και ακριβώς από πάνω από αυτήν αναγράφεται το αρκτικόλεξο «Ε.ΠΑ.Μ.» με μπλε γράμματα σε λευκό υπόβαθρο.

Άρθρο 3

Με βάση τα προαναφερθέντα, το Ε.ΠΑ.Μ. όχι μόνο δεν είναι κόμμα, με την παραδοσιακή στενή έννοια του όρου, αλλά στην πράξη είναι μία προσωρινή και ιστορικά μεταβατική σύμπραξη κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του λαού, στηριγμένη σε πολύ συγκεκριμένους και πολύ άμεσους στόχους. Όταν και όποτε οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν, το Ε.ΠΑ.Μ. θα έχει κλείσει έναν ιστορικό κύκλο και, ενδεχομένως, δεν θα έχει πια λόγο υπάρξεως.

Σε κάθε περίπτωση, το παρόν καταστατικό απηχεί την οργανωτική δομή, την οποία πρέπει να έχει ένα αυθεντικό Παλλαϊκό Μέτωπο υπό τις σημερινές συνθήκες, με τις προτεραιότητες και τις αναφορές του Ε.ΠΑ.Μ.

ΙΙ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ.

.

Άρθρο 4


Μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. είναι όποιος πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
α) εγγράφεται στους καταλόγους των μελών του,


β) αποδέχεται την Ιδρυτική Διακήρυξη και το Καταστατικό του Μετώπου,


γ) ανήκει και δραστηριοποιείται σε μια από τις Τοπικές Οργανώσεις του, και


δ) υλοποιεί τις αποφάσεις των οργάνων του Μετώπου και πληρώνει την τακτική συνδρομή του.

Άρθρο 5

Τα νέα μέλη είναι υποχρεωμένα να εντάσσονται στην Τοπική Οργάνωση του τόπου κατοικίας ή εργασίας τους μέσα από μία διαδικασία υποδοχής, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να συστηθούν και να εκθέσουν τους λόγους και τις προσδοκίες που έχουν από την ένταξή τους στο Ε.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 6


Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται μέλος όποιος δεν συμμετέχει σε τακτική βάση στις εσωτερικές διαδικασίες, στα καθήκοντα και στις δράσεις μιας Τοπικής Οργάνωσης.

Όλα τα μέλη του Ε.ΠΑ.Μ. οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε Ομάδες Εργασίας, δράσεις και πρωτοβουλίες, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, αναλαμβάνοντας, αναλόγως του διαθεσίμου χρόνου τους, συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες.

Όποιο μέλος, ενώ έχει τη δυνατότητα, ωστόσο αρνείται να συμμετέχει στις δράσεις της Τοπικής Οργάνωσης, να αναλαμβάνει καθήκοντα και ευθύνες και να εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων του Μετώπου, τότε πρέπει να τίθεται εκτός των γραμμών του Μετώπου.

Άρθρο 7


Η συνδρομή του μέλους καθορίζεται μηνιαία, ορίζεται κατ’ ελάχιστον, στο ποσόν των δυο (2) ευρώ για το Κεντρικό ταμείο του Μετώπου. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν κάποιο μέλος αδυνατεί αντικειμενικά να καταβάλει το ποσόν, τότε το καλύπτει η Τοπική Οργάνωσή του εκ των ενόντων. Το συνολικό ποσό με βάση τα εγγεγραμμένα μέλη του, πρέπει η Τοπική Οργάνωση να το καταβάλλει κάθε μήνα στο κεντρικό ταμείο, που οφείλει με διαφάνεια να δίνει απολογισμό στο μέτωπο για την οικονομική ενημερότητα στο σύνολο των Τοπικών Οργανώσεων του Μετώπου.

Είναι αυτονόητο, ότι ενεργό μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. θεωρείται το οικονομικώς τακτοποιημένο.

Άρθρο 8


Όσα εκ των μελών, καθυστερήσουν για έξι μήνες, χωρίς αντικειμενικό και αποδεδειγμένο λόγο, την καταβολή της τακτικής συνδρομής τους, τότε θεωρούνται ότι έχουν αποχωρήσει από το Ε.ΠΑ.Μ. Σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνεται η γενική συνέλευση της ΤοπικήςΟργάνωσης και διαγράφεται το μέλος από τις καταστάσεις του.

Άρθρο 9


Το κάθε μέλος ανήκει μόνο σε μία (1) Τοπική Οργάνωση. Υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ θέσης συντονιστή Τοπικής Οργάνωσης, μέλους του Εθνικού Συμβουλίου και μέλους του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10


Στεγανά στο Ε.ΠΑ.Μ. δεν υπάρχουν. Όλα τα μέλη του έχουν τα ίδια δικαιώματα στην ενημέρωση και στην συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Μπορούν να παρακολουθήσουν όποια συνεδρίαση οργάνου θελήσουν, αφού ενημερώσουν πρώτα την Τοπική Οργάνωσή τους και η Τοπική Οργάνωση τους ενημερώσει το αντίστοιχο όργανο. Σε όλα τα επίπεδα ισχύει η ανακλητότητα, η υποχρεωτική λογοδοσία και ο απολογισμός.

Άρθρο 11

α) Η διαγραφή μέλους του Ε.ΠΑ.Μ. πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί στο Ε.ΠΑ.Μ. και μόνο για πράξεις παραβίασης του καταστατικού. Η διαγραφή γίνεται από την Γενική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης στην οποία ανήκει το μέλος και την πρόταση διαγραφής μπορεί να την καταθέσει στην Τοπική Οργάνωση οποιοδήποτε άλλο μέλος, ή όργανο του ΕΠΑΜ, με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων διαγραφής.


β) Όποιο μέρος θεωρεί ότι αδικείται από την απόφαση της Τοπικής Οργάνωσης, τότε απευθύνεται στο Ελεγκτικό Συμβούλιο και ζητά την ακύρωση της απόφασης της Τοπικής Οργάνωσης. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο, εξετάζει το αίτημα και υποβάλει την πρότασή του στο Εθνικό Συμβούλιο το οποίο θα πάρει και την αμετάκλητη απόφαση.


γ) Μέλος που έχει διαγραφεί και επιθυμεί να υποβάλει αίτημα επανένταξης, το αίτημα επανένταξης εξετάζεται από την Πολιτική Γραμματεία.

δ) Στο Εθνικό Συμβούλιο όπως και στις Τοπικές Οργανώσεις, στην περίπτωση εξέτασης ζητήματος διαγραφής πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 των μελών του.

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Ε.ΠΑ. Μ.

.

Άρθρο 12


Η οργάνωση του Ε.ΠΑ.Μ. είναι απλή, αποτελεσματική, ευέλικτη και εξασφαλίζει τις εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες, την εσωτερική διαφάνεια και τις δυνατότητες των μελών για έλεγχο των πράξεων των κεντρικών οργάνων. Επιπλέον, όλες οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη βάση της οργάνωσης και δεν επιβάλλονται από την κορυφή προς τη βάση της. Τέλος, η λειτουργία των οργάνων είναι τέτοια, ώστε να σφυρηλατεί την ενότητα των μελών του Ε.ΠΑ.Μ., αλλά και εν γένει του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου, όλες οι συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις του Ε.ΠΑ.Μ. είναι «ανοικτές» σε κάθε έλληνα πολίτη και αποσκοπούν στο «κοινό καλό».

Άρθρο 13


Το ΕΠΑΜ είναι διαρθρωμένο ως οριζόντια οργάνωση και το Εθνικό Συμβούλιο έχει άμεση επαφή με τις Τοπικές Οργανώσεις και το σύνολο των οργανωμένων μελών του Μετώπου, χωρίς καμία άλλη διαμεσολάβηση ή ενδιάμεσα Όργανα.

IV. ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

.

Άρθρο 14


Χαρακτήρας και στόχοι των Τοπικών Οργανώσεων – «πυρήνων»:

Οι Τοπικές οργανώσεις αποτελούν το βασικό κύτταρο – θεμέλιο του οργανισμού του Ε.ΠΑ.Μ.

Η Τοπική Οργάνωση συγκροτείται κατά τόπους κατοικίας και κατά χώρους εργασίας από πέντε (5), κατ’ ελάχιστον, μέλη του Μετώπου.

Βασικό καθήκον κάθε Τοπικής Οργάνωσης είναι η ανάδειξη του Μετώπου στον χώρο ευθύνης του και η μαζική δράση, προς επίλυση των άμεσων και βασικών προβλημάτων του λαού.

Οι Τοπικές Οργανώσεις του Ε.ΠΑ.Μ. και το ίδιο το Ε.ΠΑ.Μ. πρέπει
να προωθούν την ενότητα του λαού και όχι τον διχασμό του, όπως έπρατταν
και πράττουν διαχρονικά οι περισσότεροι πολιτικοί σχηματισμοί .

Άρθρο 15


Η Τοπική Οργάνωση οφείλει να τηρεί πρακτικά των συνελεύσεών της, τα οποία και αποστέλλει στο κεντρικό όργανο. Οφείλει επίσης να χαρτογραφεί τον χώρο δράσης της και να εκπονεί σχέδιο δράσης και στόχων.

Άρθρο 16


Η Τοπική Οργάνωση είναι υποχρεωμένη να πληροφορείται, στο μέτρο του δυνατού, το λόγο,για τον οποίο δεν συμμετέχει τακτικά στις εργασίες της κάποιο από τα μέλη της. Η Τοπική Οργάνωση πρέπει να συνδράμει τα μέλη της, ώστε να εντάσσονται ομαλά και με ενθουσιασμό στην οργανωμένη δουλειά.

Δεν μπορεί να υπάρχει μέλος της Τοπικής Οργάνωσης χωρίς υπεύθυνη χρέωση, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητές του.

Άρθρο 17

Η Τοπική Οργάνωση και κάθε μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. έχουν την υποχρέωση να διατηρούν τακτικές επαφές με τους φίλους του Ε.ΠΑ.Μ.

Η Τοπική Οργάνωση οφείλει να δείχνει σεβασμό και ενδιαφέρον για τα μέλη και τους φίλους του Ε.ΠΑ.Μ.

Η Τοπική Οργάνωση οφείλει να συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις
και τις δράσεις του Τομέα και του Μετώπου.

Άρθρο 18

Ανώτατο όργανο της Τοπικής Οργάνωσης είναι η γενική συνέλευση των μελών της, η οποία μπορεί να πάρει δεσμευτικές για όλα τα μέλη της αποφάσεις μόνο όταν διαθέτει απαρτία με την φυσική παρουσία ή τη συμμετοχή δια ηλεκτρονικού μέσου, του 50%+1 των εγγεγραμμένων μελών της.

Άρθρο 19

Η Τοπική Οργάνωση αναδεικνύει από τα μέλη της μια τριμελή Συντονιστική Γραμματεία, η οποία στην πρώτη συνεδρίασή της ορίζει από το Σώμα της τον Συντονιστή Επικοινωνίας, τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον Ταμία.

Ο Συντονιστής Επικοινωνίας έχει την ευθύνη της αμφίδρομης επικοινωνίας της Τοπικής Οργάνωσης με το κεντρικό όργανο και τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας του Μετώπου, να ενημερώνει και να κρατά επαφή με όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης, να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τοπικής Οργάνωσης και να ενημερώνει τη βάση μελών και φίλων της Τοπικής Οργάνωσης.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί σε τακτική βάση τη Γενική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης, μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων, τόσο της Τοπικής Οργάνωσης όσο και του κεντρικού οργάνου, κατανέμει αρμοδιότητες στα μέλη στα πλαίσια υλοποίηση μιας εκπονημένης οργανωμένης δράσης και συντονίζει εν γένει την εύρυθμη και σωστή οργάνωση και λειτουργία της Τοπικής Οργάνωσης, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη συμμετέχουν ενεργά.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές συναλλαγές της Τοπικής Οργάνωσης, κρατά και ενημερώνει το βιβλίο Εσόδων-εξόδων, μεριμνά για τις οικονομικές εξορμήσεις, φροντίζει για την έγκαιρη και απρόσκοπτη καταβολή της μηνιαίας συνδρομής κάθε μέλους και φροντίζει για την ταμιακή ενημερότητα της Τοπικής Οργάνωσης προς το Μέτωπο.

Άρθρο 20


Έκτακτη συνέλευση μπορεί να συγκληθεί αν το ζητήσει το 1/4 των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.

Άρθρο 21


Όλες οι Τοπικές Οργανώσεις του Ε.ΠΑ.Μ. υποχρεούνται να ενημερώνουν την κεντρική βάση δεδομένων με τα εγγεγραμμένα μέλη τους και να αποδίδουν στο κεντρικό ταμείο τις εισφορές τους. Τόσο η κεντρική βάση δεδομένων με τα εγγεγραμμένα μέλη του Ε.ΠΑ.Μ., όσο και το κεντρικό ταμείο βρίσκονται στην αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου του Ε.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 22


Τοπική Οργάνωση που αρνείται να αποδώσει τα προβλεπόμενα στο κεντρικό ταμείο, τίθεται εκτός Ε.ΠΑ.Μ. και διαλύεται με ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα προσφυγής.

Τοπική Οργάνωση που δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό και με τις πράξεις της εκθέτει το Μέτωπο, ανασυγκροτείται από μηδενικής βάσης με ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που κάποια Τοπική Οργάνωση αρνείται ή ολιγωρεί να επιληφθεί για αντικαταστατικές ενέργειες μέλους της, τότε την ευθύνη αντιμετώπισης του προβλήματος αναλαμβάνει το Εθνικό Συμβούλιο.

V. ΤΟΜΕΙΣ

.

Άρθρο 23


Οι Τομείς συγκροτούνται εθελοντικά από τουλάχιστον τρεις (3) όμορες Τοπικές Οργανώσεις, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεών τους.

Για την συγκρότηση ενός Τομέα ενημερώνεται άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο. Βασικός σκοπός του Τομέα, εκτός από την συντονισμένη δράση των υπαγομένων σ’ αυτόν Τοπικών Οργανώσεων, είναι και η μέριμνα για δημιουργία νέων Τοπικών Οργανώσεων καθώς επίσης και η αρωγή και βοήθεια κάθε Τοπικής Οργάνωσης στη δράση της.

Άρθρο 24


Τα μέλη των Τοπικών Οργανώσεων που συγκροτούν τον Τομέα, συνιστούν την γενική Συνέλευση του Τομέα, που συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με απόφαση των Τοπικών Οργανώσεων που τον απαρτίζουν. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλες τις Τοπικές Οργανώσεις του Τομέα όταν διαθέτει απαρτία με τουλάχιστον το 50%+1 των μελών από όλες τις Τοπικές Οργανώσεις. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί οποτεδήποτε, αρκεί να την ζητήσει έστω και μία (1) Τοπική Οργάνωση.

Άρθρο 25


Η σύγκληση της Τομεακής Συνέλευσης γίνεται με ευθύνη των Συντονιστών Οργανωτικού των Τοπικών Οργανώσεων που υπάγονται στον Τομέα.

Ο Τομέας (Τομεακή Συνέλευση) αποτελεί κυρίαρχο Σώμα και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για όλες τις υπαγόμενες σ’ αυτόν Τοπικές Οργανώσεις.

Τοπική Οργάνωση που αρνείται να υλοποιήσει απόφαση της Τομεακής

Συνέλευσης, αποβάλλεται αυτοδίκαια από τον Τομέα και ενημερώνεται άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο για την αποβολή.

Άρθρο 26


Η σοβαρότητα της αποστολής της Τοπικής Οργάνωσης, του Τομέα αλλά και του Ε.ΠΑ.Μ., επιβάλλει την αυστηρή περιφρούρηση των εσωτερικών διαδικασιών.

Στη συνεδρίαση της Τοπικής Οργάνωσης και του Τομέα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ανθρώπων που δεν έχουν εγγραφεί ως μέλη.

Το ίδιο ισχύει και για τον εσωτερικό διάλογο του Ε.ΠΑ.Μ. Δεν μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε δεν έχει εγγραφεί ως μέλος του Ε.ΠΑ.Μ., ή έχει αποχωρήσει από αυτό.

Εν τούτοις, επιτρέπεται η παρακολούθηση συνεδρίασης της Τοπικής Οργάνωσης από φίλους του Μετώπου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τοπικής Οργάνωσης κατά περίπτωση.

VI. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

.

Άρθρο 27


Ο πολιτικός διάλογος στο Ε.ΠΑ.Μ. είναι συνεχής και ανοιχτός. Διεξάγεται σε δύο επίπεδα. Αφενός, στις εσωτερικές διαδικασίες των Τοπικών Οργανώσεων, των Τομέων και γενικά του Μετώπου, μόνο ανάμεσα στα μέλη, όπου διεξάγεται ελεύθερα και χωρίς προκαταλήψεις. Κι αφετέρου, δημόσια με ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται στις στήλες πολιτικού διαλόγου και αφορούν αποκλειστικά την πολιτική του Μετώπου.

VII. ΣΥΝΕΔΡΙΟ

.

Άρθρο 28

Ανώτατο όργανο του Ε.ΠΑ.Μ. είναι το Συνέδριο των μελών του, το οποίο συνέρχεται ετήσια. Οι αποφάσεις του συνεδρίου έχουν απόλυτη ισχύ για όλα τα μέλη και τις οργανώσεις του Ε.ΠΑ.Μ. και μπορούν να ανατραπούν ή να τροποποιηθούν μόνο από αποφάσεις άλλου Συνεδρίου.

Άρθρο 29

Εάν το Εθνικό Συμβούλιο δεν προχωρήσει σε τακτικό Συνέδριο, τότε οι Τοπικές Οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των μελών έχουν το δικαίωμα να συγκροτήσουν Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου με αποκλειστικό σκοπό να συγκαλέσει το συνέδριο με συμμετοχή όλων των οργανώσεων του Ε.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 30


Η ανακοίνωση σύγκλησης του συνεδρίου πρέπει να συνοδεύεται από την προτεινόμενη ημερήσια διάταξή του και την έκθεση δράσης του Εθνικού Συμβουλίου, που πρέπει να κατατεθούν το αργότερο δυο (2) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του συνεδρίου. Η προτεινόμενη ημερήσια διάταξη (Η/Δ) μπορεί να συμπληρωθεί με θέματα που προτείνουν οι Τοπικές Οργανώσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την επίσημη ανακοίνωση σύγκλησης του συνεδρίου. Η τελική απόφαση για την θεματολογία εγκρίνεται απ’ το συνέδριο.

Άρθρο 31

Το συνέδριο έχει σαν αποστολή:

α) Να ακούσει, να εγκρίνει, ή να ασκήσει κριτική στις εκθέσεις δράσης του
Εθνικού Συμβουλίου και των άλλων οργανώσεων του Ε.ΠΑ.Μ.

β) Να τροποποιήσει ή να εξειδικεύσει πλευρές της κεντρικής πολιτικής
συμφωνίας του Ε.ΠΑ.Μ. που εκφράζεται με την Ιδρυτική του διακήρυξη.

γ) Να τροποποιήσει το Καταστατικό του Μετώπου.

δ) Να συζητήσει και να καθορίσει το άμεσο πολιτικό σχέδιο του Ε.ΠΑ.Μ.
μπροστά στην συγκυρία.

ε) Να εκλέξει τον Πρόεδρο του Ε.ΠΑ.Μ. και τα μέλη του Εθνικού Συμβούλιου
του Ε.ΠΑ.Μ.

VIII. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

.

Άρθρο 32

α) Το Εθνικό Συμβούλιο είναι 35μελές και εκλέγεται από το συνέδριο.

β) Το Εθνικό Συμβούλιο αντιπροσωπεύει το Ε.ΠΑ.Μ. στις σχέσεις του με όλα τα άλλα πολιτικά σχήματα και τους επίσημους θεσμούς της χώρας. Έχει την ευθύνη για την συγκρότηση κεντρικών πρωτοβουλιών με σκοπό την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ε.ΠΑ.Μ., την εξειδίκευση σε προγραμματικό επίπεδο των πολίτικών του προτάσεων και την διευκόλυνση της δράσης των Τοπικών Οργανώσεων και βασική αρμοδιότητα να επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του συνεδρίου και να συντονίζει κεντρικά τη δράση του Ε.ΠΑ.Μ.

γ) Το Εθνικό Συμβούλιο έχει στην ευθύνη του τα Οικονομικά του Ε.ΠΑ.Μ. και την αρμοδιότητα για την σύσταση τριμελούς Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του Ε.ΠΑ.Μ., θα τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί οικονομικών των πολιτικών κομμάτων.

Ορίζει ένα (1) μέλος της ως Ταμία και παρέχει σ’ αυτόν εξουσιοδότηση να ανοίγει και να διακινεί εξ ονόματος του Ε.ΠΑ.Μ. λογαριασμούς.

Άρθρο 33

Υποψηφιότητα για μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, μπορεί να θέσει όποιος σύνεδρος κρίνει το συνέδριο ότι είναι απόλυτα διαθέσιμος για το Μέτωπο, έχει αποδείξει τις πολιτικές και οργανωτικές του ικανότητες και διαθέτει το απαραίτητο κοινωνικό εκτόπισμα.

Άρθρο 34

α) Το Εθνικό Συμβούλιο στην πρώτη του Συνεδρίαση ορίζει τον Γενικό Γραμματέα (Γ.Γ.) και οκτώ (8) μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη.

β) Ο Γενικός Γραμματέας έχει την αρμοδιότητα της εσωτερικής λειτουργίας του Ε.ΠΑ.Μ. και την πολιτική συγκρότηση του, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, το Εθνικό Συμβούλιο και την Πολιτική Γραμματεία και είναι ο επικεφαλής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Γραμματείας.

γ) Η Πολιτική Γραμματεία μετά τον ορισμό της από το Εθνικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε Σώμα με ευθύνη και μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα και ορίζει εκ των μελών της τον Οργανωτικό Γραμματέα (Ο.Γ.)

Η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά σε εβδομαδιαία βάση, με σκοπό τον συντονισμό και την υλοποίηση και την εξειδίκευση των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Εθνικού Συμβούλιου Είναι αρμόδια για την σύσταση και την σύνθεση Επιτροπών και τον καθορισμό του αντικειμένου εργασιών τους.

δ) Ο Πρόεδρος είναι πολιτικό όργανο του Ε.ΠΑ.Μ., εκφράζει πολιτικά το Ε.ΠΑ.Μ και το εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο, έναντι οποιασδήποτε Αρχής και οποιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται στα καθήκοντα εκπροσώπησης του Ε.ΠΑ.Μ., είτε από τον Γενικό Γραμματέα, είτε τον Οργανωτικό Γραμματέα.

ε) Ο Πρόεδρος δύναται επίσης να προεδρεύει στα Όργανα και να εποπτεύει τη λειτουργία του Ε.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 35

Όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου υποχρεούνται να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ελέγχονται γι’ αυτές. Άρνηση ανάληψης αρμοδιοτήτων, συνεπάγεται αυτοδίκαια παύση του από μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Επίσης το Εθνικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε μέλος του δεν μπορεί για αντικειμενικούς ή για υποκειμενικούς λόγους να ανταποκριθεί σε αυτό. Την θέση του την καταλαμβάνει εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 36

Για όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να τεθεί θέμα ανάκλησης από οποιοδήποτε μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. Η ανάκληση συζητείται και αποφασίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο. Η συμπλήρωση της θέσης σε περίπτωση ανάκλησης γίνεται με τον τρόπο που έχει προαναφερθεί στο προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 37

Τόσο το Εθνικό Συμβούλιο ως κεντρικό όργανο, όσο και η Πολιτική Γραμματεία έχουν δικαίωμα απόσπασης μελών του Ε.ΠΑ.Μ. για τη σύσταση ομάδων εργασίας και επιτροπών, με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής τους. Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Γραμματείας είναι δεσμευτικές για όλες τις Οργανώσεις του Ε.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 38

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου συνέρχονται ανά δίμηνο, ή νωρίτερα αν απαιτηθεί από τις εξελίξεις. Κατά τις συνεδριάσεις κρατούνται στενογραφημένα ή ηχογραφημένα πρακτικά, τα οποία μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα δημοσιοποιούνται σύμφωνα με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου.

Το ίδιο ισχύει και για τις τακτικές συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας. Την μέριμνα για την τακτική ή έκτακτη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η Πολιτική Γραμματεία.

ΙΧ. ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙΣ

.

Άρθρο 39

Στο Ε.ΠΑ.Μ. έχουν δικαίωμα να προσχωρήσουν ανεξάρτητες οργανώσεις και πολιτικές δυνάμεις.

Η δυνατότητα μιας τέτοιας προσχώρησης εξετάζεται από το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει.

Στην περίπτωση αποδοχής της προσχώρησης οργανώσεων ή πολιτικών δυνάμεων στις τάξεις του Ε.ΠΑ.Μ., τα μέλη τους εντάσσονται στις Τοπικές Οργανώσεις όπως κάθε άλλο μέλος. Το Ε.ΠΑ.Μ. αναγνωρίζει διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές τάσεις στις γραμμές του, αλλά δεν αναγνωρίζει οργανωμένες συνιστώσες.

Οι οργανώσεις, ή οι πολιτικές δυνάμεις που αποφασίζουν να προσχωρήσουν στο Ε.ΠΑ.Μ. δεν μπορούν να έχουν επίσημη εκπροσώπηση εντός των γραμμών του Μετώπου, ούτε στα όργανά του.

Χ. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ.

.

Άρθρο 40

α) Οι οικονομικοί πόροι του Ε.ΠΑ.Μ. είναι:

Οι μηνιαίες τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών.

Τα ποσοστά από τυχόν αποζημιώσεις των Βουλευτών ή άλλων έμμισθων θεσμικών οργάνων της πολιτείας.

Τα έσοδα από οικονομικές εξορμήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

β) Όλα τα αιρετά μέλη του Ε.ΠΑ.Μ στην Τοπική, Νομαρχιακή και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και σε άλλα όργανα του μαζικού κινήματος όπου εκλέγονται με την ιδιότητα του μέλους του Ε.ΠΑ.Μ., δίνουν ποσοστό της αποζημίωσής τους που αποφασίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο.

γ) Η διαχείριση των οικονομικών του Ε.ΠΑ.Μ. γίνεται με απόλυτα διαφανή τρόπο. Όλα τα έσοδα και όλες οι δαπάνες, είτε αφορούν οποιοδήποτε επιμέρους όργανο είτε το σύνολο του Ε.ΠΑ.Μ. κατατίθενται με την μορφή οικονομικού απολογισμού στο Συνέδριο.

ΧΙ. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

.

Άρθρο 41

Ως δημοψήφισμα ορίζεται η ψηφοφορία στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Ε.ΠΑ.Μ. Το δημοψήφισμα διεξάγεται την ίδια ημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε Τοπική Οργάνωση του Ε.ΠΑ.Μ. ξεχωριστά.

Κάθε δημοψήφισμα μπορεί να αναφέρεται μόνο σε ένα ζήτημα.

Το δημοψήφισμα είναι έγκυρο με συμμετοχή του 50%+1 των εγγεγραμμένων μελών στην ψηφοφορία με βάση την απλή πλειοψηφία 50%+1.

Άρθρο 42

Δημοψήφισμα μπορεί να διεξαχθεί με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου για λήψη άμεσης πολιτικής απόφασης του Μετώπου, είτε με πρόταση του 30% των μελών του Ε.ΠΑ.Μ.

Άρθρο 43

Μετά την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος σε μία Τοπική Οργάνωση, ο Συντονιστής Επικοινωνίας της Τοπικής Οργάνωσης αποστέλλει τα αποτελέσματα στο Εθνικό Συμβούλιο. Το Εθνικό Συμβούλιο, και μόνο αφού όλες οι Τοπικές Οργανώσεις του Ε.ΠΑ.Μ. έχουν αποστείλει τα επιμέρους αποτελέσματά τους, τα καταμετρά και ανακοινώνει το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο και αποτελεί την επίσημη θέση του Ε.ΠΑ.Μ. για το ζήτημα για το οποίο διεξήχθη το δημοψήφισμα.

ΧΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

.

Άρθρο 44

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5 ) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη που επιλέγονται από τις Τοπικές Οργανώσεις του ΕΠΑΜ,ορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο και έχει θητεία μεταξύ δύο συνεδρίων.

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο ορίζεται με την εξής διαδικασία:

Το Εθνικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του καλεί τις Τοπικές Οργανώσεις να υποβάλλουν προτάσεις για μέλη τους που θεωρούν κατάλληλα για να συστήσουν και να υπηρετήσουν το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Μετά την παραλαβή των προτάσεων των Τοπικών Οργανώσεων, το Εθνικό Συμβούλιο ορίζει εξ αυτών πέντε (5) μέλη ως τακτικά και πέντε (5) μέλη ως αναπληρωματικά που θα συγκροτήσουν το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση με ευθύνη και μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα συγκροτείται σε σώμα και ορίζει τον πρόεδρο του.

Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συμβουλίου είναι:

α) Το Ελεγκτικό Συμβούλιο είναι διαιτητικό όργανο.

Επιλαμβάνεται κάθε αναφοράς ή προσφυγής για διενέξεις προσωπικής φύσεως μεταξύ μελών ή μελών και οργάνων και συντάσσει πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση, μη δεσμευτική, η οποία τηρείται απόρρητη και γνωστοποιείται μόνον στους ενδιαφερομένους και στην Πολιτική Γραμματεία.

Δεν επιλαμβάνεται προσφυγών για διενέξεις που αφορούν στο καταστατικό που είναι αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανώσεων (εξαιρουμένης της περίπτωσης της παραγράφου β του άρθρου 11), ούτε διενέξεις πολιτικής φύσεως που είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου.

β) Ο έλεγχος των οικονομικών του Ε.ΠΑ.Μ, ο οποίος γίνεται με τον εξής τρόπο: Τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο, ζητά από οποιοδήποτε όργανο, ή μέλος, πλήρη ενημέρωση για όλα τα θέματα οικονομικής φύσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του οργάνου, ή του μέλους. Επ’ αυτών των θεμάτων, έχει δικαίωμα να ζητά στοιχεία, διευκρινίσεις και διασαφηνίσεις από τα αντίστοιχα όργανα ή τα μέλη.

γ) Εκδίδει τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες, ή έκτακτα οποτεδήποτε, το εσωτερικό ελεγκτικό δελτίο του ΕΠΑΜ, το οποίο είναι ένα κείμενο, είτε διαδικτυακής, είτε φυσικής μορφής, που διακινείται μόνο εντός του Ε.ΠΑ.Μ. και περιλαμβάνει:

Μια συνοπτική παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Ε.ΠΑ.Μ. και των οικονομικών κινήσεων που μεσολάβησαν από την έκδοση του προηγούμενου εσωτερικού ελεγκτικού δελτίου.


Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Ε.ΠΑ.Μ.
Δημήτρης Καζάκης

Εκτυπώστε ή Διαβάστε το ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ. 2017 σε μορφή PDF

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: