ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Του Νικήτα Αποστόλου

Το 1995 εκδόθηκε ο Νόμος 2308 (ΦΕΚ 114 Α), με τον οποίο θεσμοθετήθηκε διαδικασία για την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου.

Είχε προηγηθεί η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που υπολόγισε το κόστος του έργου σε 337 δισ. δραχμές και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του το έτος 2009. Αν και βρισκόμαστε στο 2017, δυστυχώς το έργο αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί.

Με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού τέθηκαν σε κτηματογράφηση 107 Δήμοι και Τοπικά διαμερίσματα.
Την ίδια χρονιά, με την κοινή υπουργική απόφαση 1706/6085/6-10-1995 (ΦΕΚ 872 Β), ιδρύθηκε η εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία με τον νόμο 4164 του 2013 μετονομάστηκε σε «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Ως σκοπός της ορίστηκε η μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού της δόθηκαν οι αρμοδιότητες που αφορούν στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος.
Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μίας περιοχής, παύει να ισχύει το σύστημα «Μεταγραφών και Υποθηκών» και αντικαθίσταται με το σύστημα του «Λειτουργούντος κτηματολογίου».

Στα πλαίσια αυτά, το τοπικό αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο και αναλαμβάνει τη λειτουργία του Κτηματολογίου για την κτηματογραφημένη περιοχή αρμοδιότητάς του. Σε μία επόμενη φάση, τα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία θα μετατραπούν σε οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία.

Είναι ήδη συνδεδεμένα μέσω διαδικτύου τα 114 Κτηματολογικά Γραφεία σε 381 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας . Η κτηματογραφημένη έκταση, περιλαμβάνει δεδομένα περίπου 9,5 εκατ. δικαιωμάτων για συνολικά 5 εκατ. ιδιοκτησίες.

Σχετικά με την σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στην Ελλάδα, πρέπει να επισημάνουμε και τα εξής.

Η όλη εργασία θα ήταν πολύ ποιο εύκολη, εάν τα στοιχεία, που είχε το πρώην Υπουργείο Γεωργίας, από τις διανομές των αγροκτημάτων (τσιφλικιών) για την αποκατάσταση των ακτημόνων γεωργών και προσφύγων και τα στοιχεία των γεωργικών αναδασμών ήταν ενημερωμένα, με βάση τις δικαιοπραξίες που έγιναν μετά την κύρωση των διανομών και των αναδασμών και ως τέτοια χρησιμοποιούνταν κατά την κτηματογράφηση.

Δυστυχώς όμως, λόγω των περιπετειών του εθνικού μας βίου, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτικής βούλησης του πολιτικού μας συστήματος, το πολιτικό σύστημα ποτέ δεν προχώρησε στην υλοποίηση αυτών των θεσμών και πάντοτε ναρκοθετούσε και σαμποτάριζε, την όποια αδύναμη πολιτική βούληση εκδήλωναν κατά καιρούς μεμονωμένοι αρμόδιοι Υπουργοί. Ας σημειωθεί και το γεγονός ότι από το 1945 υπάρχει νόμος για το αγροτικό κτηματολόγιο, που προβλέπει την ενημέρωση των στοιχείων αυτών.

Έτσι, ενώ, όταν έγινε η διαδικασία της αποκατάστασης των ακτημόνων γεωργών και προσφύγων, την περίοδο κυρίως του μεσοπολέμου, είχαν συνταχθεί κτηματολογικοί πίνακες και αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα για το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης της χώρας, όμως αυτά εγκαταλείφθηκαν και δεν ενημερώθηκαν με τις μεταγενέστερες δικαιοπραξίες, Ομοίως, από την δεκαετία του 1950 στο μεγαλύτερο μέρος της αξιόλογης γεωργικής γης έγινε η διαδικασία του αγροτικού αναδασμού. Και τότε συντάχθηκαν νέοι κτηματολογικοί πίνακες και τοπογραφικά διαγράμματα. Πάλι και γι΄αυτά δεν προβλέφθηκε ενημέρωσή των για τις μεταβολές λόγω δικαιοπραξιών.

Έτσι τα στοιχεία αυτά με την πάροδο του χρόνου απαξιώνονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο βαθμό που θα έπρεπε, στη σύνταξη του κτηματολογίου και σε αναπτυξιακές μελέτες. Με άλλα λόγια, ο Ελληνικός λαός το ίδιο έργο της κτηματογράφησης το πληρώνει σχεδόν τρεις φορές.
Για την σύνταξη του κτηματολογίου απαραίτητο είναι παράλληλα να γίνει και να ενσωματωθεί σ΄ αυτό το δασολόγιο.

Σχετικά με αυτό ξεκινάω με μια παρατήρηση, που την θεωρώ απαραίτητη για την ορθή κατανόηση των σημερινών δυσχερειών στην σύνταξη των δασικών χαρτών.
Ο νομοθέτης από πολύ νωρίς και έκτοτε συνεχώς, έχει περιλάβει στη δασική νομοθεσία διατάξεις ιδιοκτησιακού χαρακτήρα, αποσκοπώντας στην διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και την παρεμπόδιση της μεταβολής χρήσης της δασικής γης. Την απαρίθμηση των διατάξεων αυτών την βρίσκει κανείς στο άρθρο 10 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α) και στον Ν.998/1979 (ΦΕΚ. 289 Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η πίεση που ασκούνταν αρχικά για την αλλαγή χρήσης στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, αποσκοπούσε στην αύξηση των γεωργικά καλλιεργουμένων εκτάσεων και βοσκών. Με την πάροδο του χρόνου, η πίεση πάνω στα δάση και τις δασικές εκτάσεις αύξανε για νέες χρήσεις και μάλιστα ασχεδίαστα και άναρχα, με μέσον τις παράνομες εκχερσώσεις και κυρίως τις παράνομες πυρκαϊές (εμπρησμούς).
Γι αυτό, το 1975 ο συνταγματικός νομοθέτης περιέλαβε στα άρθρα 24 και 117 διατάξεις που όριζαν ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων, παρ΄ εκτός εάν αυτό είναι συμφερότερο για την εθνική οικονομία και οι δασικές εκτάσεις, που καταστρέφονται από πυρκαϊά ή παράνομη εκχέρσωση, να κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες.

Νομικό ορισμό της έννοιας δάσος και δασική έκταση, είχαμε για πρώτη φορά με στον Νόμο ΑΧΝ / 1888 και στη συνέχεια με στον Ν. 4173 του 1929 και πρόσφατα στον Ν. 998 του 1979 (άρθρο 3) και τελευταία με στον Ν. 3208 του 2003 (άρθρο 1) σε συνδυασμό με τον Ν.4280 του 2014 (άρθρο 32).
Σημειωτέον ότι με την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, προστέθηκε στο άρθρο 24 αυτού, ερμηνευτική δήλωση για τον νομικό ορισμό της έννοιας δάσος και δασική έκταση.

Η προστασία όμως των δασών και δασικών εκτάσεων απαιτεί τον σαφή προσδιορισμό τους στο έδαφος, δηλαδή την τοπογραφική αποτύπωσή των. Η ανάγκη αυτή είχε διαπιστωθεί από το τέλος του 19ου αιώνα και γι’ αυτό είχε εκδοθεί ο νόμος “Περί διακρίσεως και οροθεσίας των δασών” ΑΧΝ του 1888(ΦΕΚ 20), ο οποίος προέβλεπε τον αποτερματισμό και την σύνταξη διαγραμμάτων για τα δημόσια δάση. Βέβαια οι διατάξεις αυτές και άλλες παρεμφερείς του Ν. 4173 του1929 δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Οι δασικοί χάρτες και το δασολόγιο , όπως και το κτηματολόγιο και ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι απαραίτητα εργαλεία για την σύνταξη σωστών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της χώρας.
Από το 1976 και με βάση τις διατάξεις του τότε ψηφισθέντος νόμου με αριθμό 248 “Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των δημοσίων δασικών εκτάσεων ” προβλεπόταν η καταγραφή των δασικών εκτάσεων και η σύνταξη των δασικών χαρτών καθώς και μητρώου ιδιοκτησίας.

Από το 1979 και με βάση τον νόμο 998 “ Περί προστασίας δασών” προβλεπόταν και η σύνταξη του “δασολογίου”.

Την ανάγκη αυτή της δημιουργίας κτηματολογίου και δασολογίου, θεσμοθέτησε ως υποχρέωση της πολιτείας και ο συνταγματικός νομοθέτης με την αναθεώρηση του συντάγματος, το 2001 στο άρθρου 24.

Φθάσαμε έτσι με αυτήν την πορεία στην σημερινή εποχή “των μνημονίων”, οπότε για την σύνταξη του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, ενδιαφέρθηκαν οι δανειστές μας και μας επιβλήθηκε, ως συμβατική “μνημονιακή” υποχρέωση, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των μνημονιακών νόμων. Συγκεκριμένα, με τον νόμο 3899 του 2010 εντάχθηκε και το κτηματολόγιο στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄του νόμου 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ» και με τον νόμο 4046 του 2012 (ΦΕΚ 28 Τ.Α. Σελ. 808 ), ορίζεται ότι, η Κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση, να δημιουργήσει πλήρες κτηματολογικό μητρώο και κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας, καθώς και να υιοθετήσει νομοθεσία, που να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει την νομοθεσία για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα και μάλιστα με πρόβλεψη αυτό να γίνει μέσα στο 3ο τρίμηνο του 2012.

Όμως για σύνταξη του κτηματολογίου, είναι αναγκαία η παράλληλη σύνταξη των δασικών χαρτών, αφού τα εμπράγματα δικαιώματα, κυριότητα κλπ. σε δάση και δασικές εκτάσεις είναι συνδεδεμένα με το νομικό τεκμήριο κυριότητος υπέρ του Δημοσίου σ΄αυτά, όπως επίσης με το γεγονός ότι στις λεγόμενες “νέες χώρες” δηλαδή στην Ήπειρο την Μακεδονία και την Θράκη, που απελευθερώθηκαν το 1912-1913, στα αναγνωρισθέντα και αναγνωριζόμενα ως ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το Ελληνικό δημόσιο είναι συγκύριο κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου (άρθρα 49 νόμου 2052/1920).

Η σύνταξή των δασικών χαρτών γίνεται με βάση τις διαθέσιμες παλαιότερες και νεώτερες αεροφωτογραφίες από τις Δασικές Διευθύνσεις των Νομών (άρθρα 3 και 5 Ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303 Τεύχος Α΄).
Μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί Δασικοί Χάρτες που καλύπτουν συνολική έκταση 71.876.755 στρέμματα περίπου, ήτοι το 54,58% της χώρας.
Με το άρθρο 153 του νόμου 4389 του 2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182)» εισήχθησαν αλλαγές στην διαδικασία κατάρτισης έως και την κύρωση των Δασικών Χαρτών.
Με τις αλλαγές αυτές ανατίθεται η αρμοδιότητα για την κατάρτιση και όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του Δασικού Χάρτη, στην Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του οικείου νομού.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διενέργεια, αποκλειστικώς, της ηλεκτρονικής ανάρτησης του Δασικού Χάρτη στον ιστότοπο της Α.Ε. “Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) ”Α.Ε. Μέσω της δημοσιότητας του Δασικού Χάρτη, που επιτυγχάνεται με την ανάρτησή του, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση του περιεχομένου του και ενδεχομένως να αμφισβητήσει τον χαρακτήρα ή τη μορφή ή και τη θέση των εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε αυτόν.

Επίσης προβλέπεται, αποκλειστικώς, η ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη μέσω διαδικτύου.
Οι αιτήσεις για εγγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασικών εκτάσεων, σε κηρυσσόμενες υπό κτηματογράφηση περιοχές, θα εξετάζονται από την δασική υπηρεσία (άρθρα 27 και 28 Ν. 2664 του 1998 ΦΕΚ 275 Τεύχος Α ) και με βάση τη ρύθμιση των άρθρων 10 και 21 του Ν.3208 του 2003 (ΦΕΚ 303 Τεύχος Α.).
Εκείνο που είναι ερευνητέο, είναι να εξακριβωθεί, που αποσκοπούν οι δανειστές μας και συμπεριέλαβαν την ανωτέρω σύνταξη του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας.

Αναρωτιέται κανείς: Ενδιαφέρονται οι δανειστές μας να δημιουργηθούν οι θεσμοί αυτοί, ως αναγκαία εργαλεία, ώστε να συμβάλλουν στη χώρα μας, στην προσπάθειά μας να οδηγηθούμε από την ύφεση στην ανάπτυξη;
Πολύ θα ήθελα να το πιστέψω. Όμως δυσπιστώ και μου είναι πολύ δύσκολο να δεχθώ καλόπιστα, ότι έχουν τέτοιο ευγενικό κίνητρο, έχοντας υπόψη μου την μέχρι σήμερα συμπεριφορά τους απέναντί μας αυτά τα έξη χρόνια των μνημονίων και εξηγούμε:
Γιατί σήμερα αξιώνουν να δημιουργήσουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα μεγέθους 3,5% του ΑΕΠ μας , για πέντε επόμενα χρόνια και 2% για τα υπόλοιπα 48 μέχρι το 2060, αφού το δημοσιονομικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού προκαλεί νομοτελειακά ύφεση, απορροφώντας χρήματα από την οικονομία ;

Ποιο από τα μέτρα που μας επέβαλαν μέσω των μνημονίων ήταν αναπτυξιακό;
Τα μέτρα των μνημονίων που μας επέβαλαν το ΔΝΤ , η Ε.Ε. Και η ΕΚΤ, καθώς επίσης οι Γερμανοί τοκογλύφοι, που κρύβονται πίσω τους, στοχεύουν αποκλειστικά στην αποτροπή της επίσημης χρεοκοπίας , έτσι ώστε να αποπληρώνονται τα τοκοχρεολύσια και να δρομολογηθούν οι ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας σε εξευτελιστικές τιμές. Περαιτέρω με τα μέτρα αυτά δρομολογήθηκε η κλοπή των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων μέσω του ΕΝΦΙΑ των πλειστηριασμών και “ιθαγενών”, των Ελλήνων.

Το δασολόγιο και το κτηματολόγιο το θέλουν γιατί έτσι να αποτυπωθεί με σαφήνεια και ακρίβεια ολόκληρη η δημόσια ιδιοκτησία του κράτους μας. Η περιουσία αυτή ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ( fiscus). Επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς των μνημονίων, θα μεταβιβασθεί στο περίφημο “υπερταμείο”, την “’Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας”, (Ν.4389 του 2016). Αυτό προβλέπεται στις ρυθμίσεις της απόφασης της συνόδου των αρχηγών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης της 12-7-2015, που επικύρωσε ο νόμος 4334 του 2015 (Φ.Ε.Κ. 80 Τ.Α.).

Το υπερταμείο είτε θα τα εκποιήσει είτε θα τα μισθώσει με “μακροχρόνια” μίσθωση για 99 χρόνια σε διεθνή κερδοσκοπικά hedge funds.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με σαφήνεια από τις διατάξεις του Ν.4336 του 2015, όπου στη σελίδα 1030 του ΦΕΚ 94 Τ.Α. ορίζεται ως στόχος του Ταμείου η ρευστοποίηση με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα των “Ελληνικών περιουσιακών στοιχείων”.
Η εποπτεία του Ταμείου ανατίθεται στους “οικείους ευρωπαϊκούς θεσμούς”, δηλαδή στους δανειστές μας και είναι ανεξάρτητο μη υποκείμενο στον έλεγχο του Ελληνικού Κράτους.

Ειδική ομάδα δράσης του θα εντοπίσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου που είναι “σημαντικής αξίας” και τα οποία θα ενταχθούν υποχρεωτικά στο Ταμείο.

Έχοντας λοιπόν το κτηματολόγιο και το δασολόγιο, έχουν τα εργαλεία για να το πετύχουν το σκοπό τους στην εντέλεια. Δεν πρόκειται να τους ξεφύγει κανείς και τίποτε.

Οι δανειστές μας λοιπόν έχουν βάλει στόχο “το οικόπεδο” που λέγεται Ελλάδα. Αυτό θέλουν και μάλιστα χωρίς τους “ιθαγενείς” του, τους Έλληνες.
Ότι αυτός είναι ο στόχος τους, φαίνεται, γιατί τα μέτρα που μας επέβαλαν είχαν ήδη τα εξής αποτελέσματα.

Την φτωχοποίηση μας. Χάσαμε το 25% του Εθνικού μας εισοδήματος και η αξία της περιουσίας των Ελλήνων σε χρηματιστηριακή αξία μετοχών ομολόγων απομειώθηκε, κατά 300 δις €, από την πτώση των τιμών των ακινήτων κατά 200 δις € και σε μειώσεις μισθών των εργαζομένων περί τα 30 δις € .
Την εκτίναξη της ανεργίας στο ύψος του 1,3 εκατομμυρίου ανέργων και το σπρώξιμο 500.000 νέων Ελλήνων και Ελληνίδων που αποτελούν την επιστημονική και τεχνοκρατική μας αφρόκρεμα στην μετανάστευση και τέλος την μείωση του πληθυσμού της χώρας μας , αφού οι θάνατοι τα χρόνια της τελευταίας πενταετίας είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις.

Ήδη με τα τελευταία φορολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά μέτρα, οδηγούνται στην εξαφάνιση ως κοινωνικό στρώμα οι ελευθεροεπαγγελματίες, οι μικροέμποροι και οι αγρότες. Όλοι αυτοί θα προστεθούν στην πληθυσμιακό στρώμα των “απασχολήσιμων” εργατών, από το οποίο, οι πολυεθνικές εταιρίες , θα αντλούν το κατά το συμφέρον τους απολύτως αναγκαίο και κατά το δυνατόν φθηνότερο εργατικό προσωπικό.
Εκείνοι που θα περισσεύσουν μοιραία θα φύγουν από την χώρα αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό.

Δυστυχώς, ενώ η Ελλάδα σύρεται, στην ελεγχόμενη χρεοκοπία, η οποία θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου, όλοι μας, οι πολίτες της, περιμένουμε ήρεμοι τον από μηχανής Θεό , αρνούμενοι να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.

ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ. ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΟΥ ΜΕΝΕΤΟΙ.

Εν όψει αυτής της κατάστασης, το ΕΠΑΜ έχει αναλάβει ανένδοτο αγώνα, ανατροπής όλου του ανωτέρω νομικού καθεστώτος καθώς και όλων των άλλων μνημονιακών νόμων που εγκαθίδρυσαν στην χώρα μας μια νέα κατοχή. Η κατοχή αυτή είναι, πολύ ποιο ύπουλη από εκείνη της περιόδου 1941-1944, γιατί, δεν έγινε με την εισβολή στρατευμάτων, γιατί υπάρχει χωρίς την φυσική παρουσία των κατακτητών. Γιατί υπάρχουν τυπικά οι συνταγματικοί θεσμοί που στην πράξη αποδεικνύονται ψευδεπίγραφοι.

Το ΕΠΑΜ έχει θέσει προ των ευθυνών των όλους τους πολίτες, να μην γίνουν όργανα του δοσολογισμού, να μην συμμετάσχουν στο οργανωμένο έγκλημα των μαυραγοριτών της σύγχρονης κατοχής. Προειδοποίησε τους Συμβολαιογράφους και τους έθεσε προ των ευθυνών των και τους ζήτησε να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την λεηλασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών μη συνεργαζόμενοι με τις δυνάμεις της σύγχρονης κατοχής και τους συνεργάτες τους.

Το ΕΠΑΜ κατήγγειλε τους συμβολαιογράφους που αγόρασαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα πλειστηριασμών, ως μπίζνα αρπαγής των περιουσιών του λαού, σαν κοινοί κερδοσκόποι και ότι δεν ενήργησαν ως όφειλαν ως δημόσιοι λειτουργοί με κύρια ευθύνη την αμερόληπτη υπεράσπιση του δικαίου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: